Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Vítejte na stránkách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Různé

Letní škola mladých vědců

 

Letní škola mladých vědců

Informace o připravované celostátní akci

Letní školu mladých vědců pořádá Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky v  rámci grantu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dotačního programu Jihomoravského Krajského úřadu, ve spolupráci s  Národním institutem dětí a mládeže MŠMT, Ústřední komisí Středoškolské odborné činnosti a za podpory dalších spolupracujících organizací (v souladu s vyhláškou MSMT k soutěžím č.55/2005 Sb. a Organizačním řádem soutěže SOČ, č.j.: 16 621/04-51 ze dne 18. 6. 2004 - čl. 12, odst..3 -soustředění studentů úspěšných v celostátní přehlídce SOČ před jejich vysláním na mezinárodní soutěže).

 

Letní škola mladých vědců je pořádána pro studenty středních škol, účastníky mezinárodních soutěží, kterých se mají zúčastnit na základě výsledků dosažených na celostátním kole SOČ v červnu 2007 a pro studenty středních škol - začátečníky a mírně pokročilé, kteří se budou zúčastňovat v průběhu studia na střední škole středoškolských soutěží, a to zejména SOČ.

 

Cílem této akce pro studenty - začátečníky a mírně pokročilé je formou praktických seminářů a workshopů motivovat zájemce o Středoškolskou odbornou činnost k další odborné práci. V rámci této akce proběhnou tematicky zaměřené semináře, orientované na praktické postupy v oblasti odborné činnosti. Semináře a workshopy povedou pedagogové vysokých a středních škol, případně odborníci ze sféry výzkumu a odborné praxe. Účastníci se budou věnovat základům odborné práce, metodám výzkumu, zásadám zpracování získaných dat a poznatků včetně internetových informací, zásadám úspěšné prezentace výsledků odborné činnosti za použití didaktické techniky, základům rétoriky, asertivity a dalším aspektům vědecké a odborné práce. Důraz bude kladen na činnostní pojetí aplikované v praktických cvičeních.

 

Účastníci mezinárodních soutěží se seznámí s propozicemi mezinárodních soutěží, s  přípravou na prezentaci práce a vystupování na soutěžích, a to jak v oblasti materiální - příprava posterů při použití počítačové grafiky s ohledem na výtvarné uspořádání, tak i vlastní vystoupení při obhajobě práce při uplatnění asertivního chování. Důraz bude kladen na praktické ukázky. Dbáno bude i na jazykovou přípravu účastníků a medializaci dosažených výsledků. Motivací pro další činnost by mělo být vystoupení již úspěšných účastníků mezinárodních soutěží.

 

Program pro všechny účastníky bude obsahovat i sportovní a poznávací tematický výlet  s  důrazem na poznání přírodních a vlastivědných zajímavostí v Brně a okolí. Dále bude program dle požadavků účastníků doplněn v  rámci aktivního odpočinku o sportovní a společenské aktivity.

 

Letní škola mladých vědců se bude konat: od neděle 19. srpna do pátku 24. srpna 2007 ve Střední škole informatiky a spojů Brno, Čichnova 23, kde je zajištěno ubytování a stravování. Příjezd účastníků je v  neděli v odpoledních hodinách. Předpokládané zahájení akce je 20. 8. 2007 v 8.00 hod., ukončení 24. 8. 2007 obědem. K dispozici budou metodické materiály, pracovní listy.

 

Náklady na ubytování, stravování a doprovodný program hradí organizátor akce Sdružení na podporu talentované mládeže ČR z grantových prostředků přidělených MŠMT, dále z prostředků poskytnutých Jihomoravským krajem a od sponzorů akce. Účastníci si hradí cestovní náklady. Spolu s přihláškou poukáží účastníci na konto Sdružení (číslo účtu 181646299/0300 ČSOB a.s., Poštovní spořitelna) vložné ve výši Kč 300,-. Účastníkům, kteří se akce zúčastní, bude vklad na konci akce vrácen, těm, kteří se nezúčastní, vklad propadá ve prospěch pořadatele.  Bez složení vložného nebudou přihlášení účastníci do Letní školy zařazeni.

 

Klíč pro sestavení krajské delegace k účasti na Letní škole mladých vědců:

 

1.      Nejméně dva studenti/tky SŠ - začátečníci, nebo mírně pokročilí

2.      Studenti SŠ nominovaní na základě výsledků dosažených v celostátním kole SOČ v červnu 2007 na  mezinárodní soutěže v roce 2008 včetně náhradníků

 

Vyplněnou přihlášku na Letní školu mladých vědců odešlete nejpozději do 20. 6. 2007 na adresu:

 

Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Ing. Miroslava Fatková

Sámova 3

101 00 Praha 10

Nebo  v elektronické podobě na jednu  z těchto adres:

kacerova@luzanky.cz

mihlavacek@volny.cz

Pozvánku s potvrzením účasti a podrobný programe odešleme všem přihlášeným do 31. července 2007 .

 

Rámcový přehled tematického zaměření připravovaného programu:

 

-         Získávání a prezentace dat v odborné a vědecké práci. Sběr a podmínky využití výzkumných dat, informace získané pomocí internetu, problematika interpretace  výstupů.

-         Téma práce (SOČ) - a jak dál. Otázky příčin, podmínek a dalších vztahů ve vědeckém zkoumání a jejich význam při práci s tématem a zpracování soutěžní práce. Seminář a workshop praktických postupů odborné a vědecké práce.

-         Tvorba prací. Základy odborné práce. Základní struktura prací SOČ. Psaní práce.

-         Předstupuji s prací na veřejnost - jak na to. Rétorika při prezentaci prací a při účasti ve středoškolských soutěžích a to i mezinárodních. Seminář a workshop na podporu praktik úspěšné prezentace výsledků odborné a vědecké práce.

-         Asertivní chování při obhajobě práce a při účasti na středoškolských soutěžích včetně mezinárodních, praktické cvičení.

-         Propozice mezinárodních soutěží, systém, organizace.

-         Technika vědecké práce se zaměřením na mezinárodní prezentaci.

-         Technické prostředky při prezentaci prací. Tvorba posterů a prezentačních materiálů včetně praktických ukázek.

-         Psychologie prezentací a společenské vystupování. Praktická cvičení.

-         Prezentace práce v angličtině, praktická cvičení.

-         Medializace výsledků dosažených na mezinárodních soutěžích.

-         Úspěšně jsme se zúčastnili SOČ, uspěli jsme v zahraničí - rádi se podělíme o zkušenosti.  Informace o výsledcích účasti v  zahraničních soutěžích a ukázky úspěšných prezentací oceněných prací  účastníků soutěží SOČ a mezinárodních soutěží v zahraničí.

-         Vzhledem  k simulovaným  praktickým ukázkám se doporučuje účastníkům mít sebou společenský oděv.

Žádné komentáře
 
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz Toplink - katalog odkazů optimalizace PageRank.cz © 2007 SNPTM